REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Planuj Wakacje

1 Postanowienia ogólne

2.  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3. Warunki korzystania ze Sklepu

4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

5. Warunki zawierania umowy sprzedaży

6. Sposoby i terminy płatności za produkty

7. Informacje ogólne

8. Reklamacje i zwroty

9. Postanowienia końcowe regulaminu

10. Miejsce jurysdykcji

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej planuj-wakacje.pl, w tym zasady oraz sposób sprzedaży prowadzony przez Ksenię Lewartowską za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL: https://planuj-wakacje.pl/ zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

• Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w godzinach od 16.00 do 22.00 CET;
• Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w Zamówieniu, drogą mailową i na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
• Dostawca – oznacza firmę, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;

• Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
• Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
• Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
• Oferty:
• Bilety lotnicze – oferta propozycji lotów, stworzona na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji w zakresie preferencji, dostarczona w formie wiadomości email, w formie linków, na podstawie których należy dokonać samodzielnej rezerwacji;
• Nocleg – oferta do 3 propozycji noclegów stworzona na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji w zakresie preferencji, dostarczona w formie wiadomości email, w formie linków, na podstawie których należy dokonać samodzielnej rezerwacji;
• Gorąca Okazja – gotowa oferta, stanowiąca przygotowaną propozycję wyjazdu, dostarczona w formie wiadomości email, w formie linków, na podstawie których należy dokonać samodzielnej rezerwacji;
• Oferta szyta na miarę – oferta od 1 do 3 propozycji wyjazdów, składająca się z propozycji lotów oraz noclegów, utworzona na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji w zakresie preferencji, dostarczona w formie wiadomości mailowej, w formie linków, na podstawie których należy dokonać samodzielnej rezerwacji;
• Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa sprzedaży;

• Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
• Sprzedawca – oznacza działalność nierejestrowaną prowadzoną przez Ksenię Lewartowską, będącego właścicielem Sklepu Internetowego Planuj Wakacje;
• Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą w domenie https://planuj-wakacje.pl, zwaną dalej Sklepem;
• Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, stanowiący przedmiot oferty i Umowy sprzedaży. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, zakresy, wytyczne co do szczegółów i informacje na temat ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
• Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie między Użytkownikiem a Sprzedawcą;
• Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
• Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Przedmiotem sprzedaży są produkty, w tym: Gorąca Okazja stanowiąca produkt gotowy oraz Bilety lotnicze, Nocleg i Oferta szyta na miarę, które mają charakter spersonalizowany. 

3.  Warunki korzystania ze Sklepu

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Wymagania techniczne– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej (4) możliwość włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) aktywny adres e-mail.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient

Zdjęcia zamieszczone w ofercie przy opisach produktów mają charakter poglądowy.

4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

·       założenie i prowadzenie Konta,

·       umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

·       prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

·       umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

·       umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;

·       Newsletter.

Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

·       podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta

·       przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

·       wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu,

·       kliknięciu pola „Zarejestruj”.

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: planujwakacjeznami@gmail.com lub też pisemnie na adres: Jaracza 3/18 Tychy 43-100. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. Sprzedawca może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.

Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

·       podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

·       niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

·       korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego ;

·       korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

·       korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

·       terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

·       niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

niepodejmowania działań takich jak:

·       rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

·       podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizowania płatności;

·       modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać np.:

·       pisemnie na adres: Jaracza 3/18 Tychy 43-100;

·       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:planujwakacjeznami@gmail.com.

Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

5. Warunki zawierania umowy sprzedaży

Główne cechy świadczenia usług z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia usług oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym;

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

·       Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.

·       Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

·       Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

·       Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego („Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

·       W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. 

·       w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

·       potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

·       informacją o nie przyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, 

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y).

Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

W przypadku braku możliwości przyjęcia złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca na wskazany przez Klienta adres e-mail poinformuje o tym Klienta. W sytuacji, o której mowa powyżej, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. 

Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e -mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży

Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. 

6.      Sposoby i terminy płatności za produkty

Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

Możliwe aktualne sposoby płatności określone są każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.

7. Informacje ogólne

Towar jest dostarczany wyłącznie w formie elektronicznej.

Wszelkie uzgodnienia między Użytkownikiem, a Sprzedawcą poczynione w ramach kanałów komunikacji takich, jak Messenger i e-mail są traktowane jako wiążące.

Zakup towaru – Gorąca Okazja – zamówienie Gorącej Okazji realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, uwzględniając dni robocze.

W przypadku Gorącej Okazji nie istnieje możliwość wprowadzania jakichkolwiek zmian bezpośrednio w ofercie.

Zmiany w Gorącej Okazji można zamówić zamawiając usługę Oferta szyta na miarę. Zmienić można wtedy datę, miejsce noclegowe lub zmienić miejsce wylotu.

W przypadku Gorącej Okazji Użytkownikowi przysługuje zwrot, jeśli w momencie wysłania oferty cena proponowanego w jej ramach wyjazdu zmieni się o 20% na niekorzyść dla Użytkownika.

Zakup Towaru – Oferta szyta na miarę, Nocleg, Bilety lotnicze, Plan wyjazdu:

Sprzedający kontaktuje się z Użytkownikiem, poprzez pocztę email, w celu sporządzenia oferty skrojonej na miarę zgodnie z przekazanymi przez Użytkownika w Zamówieniu informacjami w zakresie indywidualnych preferencji.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza przez Użytkownika, Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia. Do 5 dni roboczych od daty dokonania Zamówienia i po zapoznaniu się z wymaganiami Użytkownika w Zamówieniu przedstawia propozycje na adres email. Jeśli sprzedający nie będzie w stanie spełnić wszystkich wymagań Użytkownika, stworzy propozycje najbardziej do nich zbliżone.

Sprzedający po realizacji Zamówienia wysyła zamówiony Towar na wskazany adres e-mail podany przez Użytkownika.

Użytkownikowi w związku z tym, że są to produkty personalizowane, nie przysługuje zwrot.

8.  Reklamacje i zwroty

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownik Towaru w ustalonym terminie. Ceny lotów i noclegów podanych w Gorąca Okazja, Bilety lotnicze, Nocleg, Oferta szyta na miarę stanowiące przedmiot sprzedaży są ważne w chwili jej wysłania. Zwlekanie z dokonaniem rezerwacji przez Użytkownika może wpłynąć na zmianę jej ostatecznej wysokości.

Zwrot Towaru możliwy jest jedynie przy zakupie Gorącej Oferty kiedy jej cena wzrośnie o więcej niż 20% w stosunku do oferowanej. 

9. Postanowienia końcowe regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2024.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmian.

10. Miejsce jurysdykcji

Niniejsze Postanowienia ogólne podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.